เงื่อนไขบริการ – มือหนึ่งเรื่องนำเข้าสินค้าจากจีนและสินค้าพรีเออเดอร์

เงื่อนไขบริการ

เพื่อให้การบริการขนส่งเป็นเรื่องง่ายๆแค่ปลายนิ้ว และลูกค้าได้รับการบริการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์เราจึงมีเงื่อนไขการให้บริการ ดังนี้

เงื่อนไขการใช้บริการ

 

บริษัท หมายถึง บริษัท ควอลิตี้ ทู ยู จำกัด ในนาม ควอลิตี้ คาร์โก้

ลูกค้า

หมายถึง ผู้ขอใช้บริการต่าง ๆ ในกิจการขนส่งของ ควอลิตี้ คาร์โก้

การใช้บริการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีน ผู้ใช้บริการต้องสามารถเข้าใจถึงข้อกำหนด ขั้นตอนและเงื่อนไขของบริการ ซึ่งประกอบดังนี้

1.ในกรณีที่ท่านใช้บริการฝากสั่ง ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการติดต่อซื้อขาย จากร้านค้าที่ท่านเลือกมา ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหรือการันตีความผิดพลาดของร้านค้าจีน อาทิเช่น สินค้าไม่เหมือนแบบ แตกหัก ส่งผิดไซส์ ส่งไม่ครบ ไม่คืนเงิน เป็นต้น ทางบริษัทยินดีเป็นสื่อกลางในการทวงถามติดตามเท่านั้น

2.ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าเป็นไปตามมาตรฐานการขนส่งของบริษัทฯ ระยะเวลาที่แจ้งเป็นเวลาโดยเฉลี่ยซึ่งอาจเร็วกว่าหรือช้ากว่า ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในความเสียหายต่อความล่าช้าของสินค้าในทุกกรณี ทั้งนี้บริษัทปฏิบัติตามตามจรรยาบรรณของผู้ให้บริการ ซึ่งทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุดตามเงื่อนไขการให้บริการ

3.บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการตรวจเช็คสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไข ในกรณีมีความจําเป็น เพื่อระบุและบันทึกรายละเอียดสินค้าตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือเพื่อการตรวจสอบ

4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งสินค้าในกรณีที่ยังไม่มีการชำระเงินเรียบร้อยเต็มจำนวนเรียกเก็บ

5.กรณีสินค้ามาถึงคลังสินค้าที่ไทยเกิน 7 วัน และยังไม่มีการชำระค่าบริการต่างๆ

5.1 ทางบริษัทขออนุญาตคิดค่าบริการโกดัง 50 บาท/วัน ต่อ 1 รายการ (เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก QUALITY CARGO)

5.2 กรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าหลังจากสินค้าเข้าโกดังไทยภายใน 7 วัน หากสินค้าสูญหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

6.ในกรณีลูกค้าไม่ติดต่อรับสินค้าภายใน 30 วัน นับแต่มีการแจ้งสินค้าเข้าโกดังไทย สินค้าดังกล่าวจะตกเป็นของ QUALITY CARGO ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการขายสินค้าทอดตลาด

7.ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ ต่อความเสียหาย อันเกิดจาก

7.1ในกรณีที่บรรจุภัณฑ์เสียหาย สินค้าหลุดตก สินค้ามีรอยกรีด เกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการขนส่ง การสุ่มตรวจสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้องขอ ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ นี้ได้ 

7.2 ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่นภัยธรรมชาติ ภัยการเมือง อุบัติเหตุ สงคราม พิธีศุลกากร หรือการอายัดสินค้าเพื่อตรวจสอบ อันเนื่องมาจาก กรมศุลกากร

7.3 สินค้าที่เสี่ยงต่อการแตกหัก เสียหายง่าย หรือสินค้าที่ต้องได้รับการดูแลจัดส่งเฉพาะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทุกกรณี เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก บริษัท

8.ลูกค้ามีหน้าที่ต้องการจัดการแพ็คส่งสินค้าให้เรียบร้อย และใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงเหมาะสมสำหรับการบรรจุสินค้าเพื่อจัดส่ง  ให้ทางร้านค้าหรือขนส่ง ทำการตีลังไม้ และติดป้ายเตือน เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการขนส่ง ทั้งนี้หากสินค้าดังกล่าวเกิดความเสียหายทางบริษัทอาจจะตรวจสอบสินค้าดังกล่าว โดยยินดีชดเชยเป็นอัตราค่าขนส่ง ตามเงื่อนไขที่ระบุ

9.ในกรณีลูกค้า พบว่าสินค้ามีปัญหา ได้สินค้าไม่ตรงตามแบบที่สั่ง ร้านส่งสินค้าไม่ครบ และอื่นๆ กรุณาส่งหลักฐานแจ้งกับ บริษัท ทันทีนับจากวันที่ได้รับสินค้า หากลูกค้าแจ้งทางบริษัทล่าช้า อาจจะทำให้ติดตามสินค้ายาก และอาจจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆจากร้านค้าจีน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความผิดพลาดอันเนื่องมาจากร้านค้าทุกกรณี

10ในกรณีสินค้าพิเศษและสินค้าต้องห้าม หากพบว่ามีการแอบส่งโดยไม่แจ้งทางบริษัท กรณีโดนยึด และเกิดปัญหาต่างๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้น และบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

11.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราเรทเงิน และอัตราค่าขนส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

12.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่าง หรือเงินคืนต่างๆ ในอัตราเรทที่น้อยที่สุดของวันที่คืน

13.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสินค้าที่ผิดกฎหมาย ทุกชนิด อาทิ สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา สมอ. สินค้าสื่อลามกอนาจาร สินค้าประเภทอาวุธ ของมีคม สินค้าที่ต้องมีเอกสารประกอบว่าด้วยเรื่องสนธิสัญญาระหว่างประเทศ เว้นแต่ได้รับเอกสารอนุญาตจากราชการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

*เงื่อนไขข้อตกลงนี้ถือมีผลนับแต่ ลูกค้าได้ทำการกดตกลงสมัครสมาชิก

1. สินค้าของลูกค้าที่จัดส่ง ต้องตรงตามที่กำหนดที่แจ้งจริง มิฉะนั้นทางเราจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีเกิดปัญหา
การแพ็คกิ้งจะต้องเรียบร้อยและควรมีป้ายติดไว้ ถ้าสินค้านั้นแตกหักง่าย หรือตีลังไม้เพื่อป้องกันความเสียหายเบื้องต้น
2. ทางบริษัทฯ ไม่รับสินค้าที่ผิดกฎหมาย (ยาเสพติด อาวุธ สินค้าอันตราย) และเป็นสินค้าต้องห้ามของ
กรมศุลกากร ถ้าผู้ส่งของฝ่าฝืนหรือสอดแทรกสิ่งของ ดังกล่าว บริษัทฯมีสิทธิ์เอาผิด และเรียกร้องค่าเสียหาย โดยให้ชดใช้เป็น 2 เท่า ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท
3. สินค้าส่งมาขั้นต่ำทางรถคิด 500 บาทต่อบิล ทางเรือ 400 บาทต่อบิล ทางรถ 1 คิวไม่เกิน 200 โล
ทางเรือ 1 คิว ไม่เกิน 350 กิโล
4. สินค้าขั้นต่ำ ทางรถและทางเรือ 500 กิโลกรัมขึ้นไป จัดส่งให้ฟรี (กรุงเทพ)
5. กรณีสินค้าถึง ณ โกดัง ทางบริษัทฯแจ้งให้ผู้รับทราบ ผู้รับของต้องรับสินค้าภายใน 3 วันทำการ หากเลยเวลา ทางบริษัท
จะเก็บค่ารักษาสินค้า และค่าบริการคลังสินค้า เริ่มต้น กิโลกรัม รือคิวละ 50 บาท และถ้านานเป็นเวลา 15 วัน ทางบริษัทฯ ถือว่าสินค้านั้นตกเป็นทรัพย์สิน ของบริษัทฯ
6. สินค้าเกิดการชำรุดเสียหาย สูญหายไม่ว่ากรณีใด ชดใช้ให้ค่าขนส่ง 2 เท่า ในกรณีที่สินค้านั้นไม่ได้ซื้อประกัน
7. การชดใช้ ทางรถและทางเรือ ชดใช้ภายใน 2 เดือน ส่งกลับจีน ชดใช้ภายใน 3 เดือน
8. การชดใช้สินค้าซื้อประกัน
(1) ของสูญหาย ชดใช้เงินประกันทั้งหมด (เงินประกันเกินกว่าค่าขนส่ง 20 เท่า ชดใช้ให้ 20 เท่าของค่าขนส่ง)
(2) ของสูญหายหรือเสียหายบางส่วน ชดใช้ตามอัตราส่วน (เงินประกันเกินกว่าค่าขนส่ง 20 เท่า
ชดใช้ให้อัตราส่วน 20 เท่าของค่าขนส่ง
(3) ค่าประกันสินค้าสูงกว่าราคาสินค้าจริง ชดใช้ตามราคาสินค้า
9. ผู้รับของแล้วไม่ยอมจ่ายค่าขนส่ง ผู้ส่งของต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้รับของ ตามบิลของบริษัทฯ
10. ทางบริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในกรณี เหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ตามธรรมชาติ การกระทำของรัฐบาลทั้ง 2 ฝ่าย
สงคราม เรือล่ม รถคว่ำ

  1. ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการฝากสั่ง (Pre Order) ลูกค้าต้องมีหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และเงื่อนไขต่างๆ ของร้านค้า ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการติดต่อซื้อขาย จากร้านค้าที่ท่านเลือกมา ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบหรือการันตีความผิดพลาดของร้านค้าจีน อาทิเช่น สินค้าไม่เหมือนจากแบบ แตกหักชำรุด ส่งผิดไซส์ ส่งไม่ครบ ไม่คืนเงิน เป็นต้น ทางบริษัทยินดีเป็นสื่อกลางในการทวงถามติดตามเท่านั้น
  2. ลูกค้าต้องตกลงกับร้านค้าเรื่องการจัดส่งหรือเงื่อนไขต่างๆ รูปแบบการแพ็คหรือการตีลังไม้เพื่อป้องกันความเสียหายระว่างจัดส่งในกรณีที่ท่านได้รับสินค้า แล้วพบว่าบรรจุภัณฑ์เสียหาย สินค้าหลุดตก สินค้ามีรอยกรีด เกิดความเสียหายถึงตัวสินค้า อันเนื่องมาจากการขนส่ง การสุ่มตรวจสินค้าที่ด่านไทย ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ นี้ได้
  3. ลูกค้าที่ใช้บริการฝากสั่ง หากรับสินค้าแล้ว พบว่าสินค้ามีปัญหา ได้สินค้าไม่ตรงตามแบบที่สั่ง ร้านส่งสินค้าไม่ครบ และอื่นๆ กรุณาส่งหลักฐานแจ้งกับแอดมินโดยทันทีหรือแจ้งภายใน 1 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หากลูกค้าแจ้งทางบริษัทช้า เกินเวลาที่กำหนด จะติดตามยาก และอาจจะไม่ได้รับการชดเชยจากร้านค้าจีน ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความผิดพลาดอันเนื่องมาจากร้านค้าทุกกรณี
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับสินค้าที่ผิดกฏหมาย อาทิเช่น สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เคมีภัณฑ์ต้องห้าม
  5. ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีอันเกิดจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ และเหตุการณ์ การเมือง สงคราม อุบัติเหตุ พิธีการศุลกากร และหน่วยงานของรัฐอันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือยึดสินค้า